Termeni si conditii

Politică Generală privind protecția datelor cu caracter personal – GDPR
Termeni si conditii
Politica de cookie

1. Prezentare generală
1.1. Introducere
Imob Veritas SRL relucrează date cu caracter personal referitoare la persoane fizice. Acestea pot
reprezenta date în legătură cu clienții, furnizorii, contacte pentru afaceri, angajați și alte persoane cu
care societatea a încheiat un contract sau cu care aceasta se află într-o legătură.
Această politică descrie modul în care datele personale trebuie colectate, utilizate și stocate pentru a fi
în concordanță cu standardele Societății referitoare la protecția datelor – și, de asemenea, să
îndeplinească condiția legalității.
Acest control se aplică tuturor sistemelor, persoanelor și proceselor care constituie sistemele
informatice ale Societății, inclusiv membrii consiliului, directorii, angajații si furnizorii.
1.2. Existența politicii
Prin această politică privitoare la protecția datelor, IMOB VERITAS SRL asigură:
• Conformitatea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și practicile performante la
acest nivel;
• Protecția drepturilor persoanelor vizate: de exemplu a partenerilor, clienților, angajaților;
• Modul de stocare și prelucrare a datelor persoanelor fizice;
• Protecția Societății de posibilele riscuri referitoare la încălcarea securității datelor.
1.2.1 Legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal
Regulamentul (EU) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul” sau ”GDPR”)
descrie modul în care societățile – incluzând Imob Veritas SRL trebuie să prelucreze datele cu caracter
personal. Amenzile semnificative sunt aplicabile în cazul în care se consideră că o încălcare a fost
adoptată în temeiul Regulamentului GDPR, care are rolul de a proteja datele cu caracter personal ale
cetățenilor Uniunii Europene.
Aceste reguli se aplică indiferent dacă datele sunt stocate în format electronic, pe hârtie sau pe alte
materiale.
Pentru a fi în concordanță cu legislația, informațiile personale trebuie să fie colectate și utilizate în mod
corect, stocate în siguranță, nepermițându-se folosirea acestora în mod ilegal.
Regulamentul (EU) nr 2016/679 stipulează, printre altele, faptul că datele personale trebuie:
1. Să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și
transparență”);
2. Să fie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate ulterior într-un mod
incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
3. Să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
4. Să fie exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile
necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile
pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
5. Să nu fie păstrate mai mult timp decât este necesar („limitări legate de stocare”);

6. Să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv
protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate
și confidențialitate”);
7. Să fie prelucrate în concordanță cu drepturile persoanelor vizate;
8. Să nu fie transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde
urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
1.2.2 Definiții
Definițiile fundamentale cu privire la GDPR sunt următoarele:
Date cu caracter personal orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
(„persoana vizată”)
Persoana vizată o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrare orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt
mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau
împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci
când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul
sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul
intern
Persoană împuternicită de operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt
organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
1.3. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Există o serie de principii fundamentale pe care se bazează prelucrarea datelor personale conform
Regulamentului.
Datele personale sunt:
(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și
transparență”);
(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod
incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri
de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile
inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
(„reducerea la minimum a datelor”);
(d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare
pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru
care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește
perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi
stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare
în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu
articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric

adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei
vizate („limitări legate de stocare”);
(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv
protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate
și confidențialitate”).
Imob Veritas SRL se va asigura că respectă toate aceste principii atât în procesul de prelucrare pe care îl
desfășoară în prezent, cât și ca parte a introducerii de noi metode de procesare, cum ar fi noile sisteme
informatice.
1.4. Drepturile persoanei vizate
Persoana vizată are, de asemenea, drepturi în temeiul Regulamentului. Acestea constau în:
• Dreptul de retragere a consimțământului;
• Dreptul la informare;
• Dreptul de acces;
• Dreptul la rectificare;
• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
• Dreptul la restricționarea prelucrării;
• Dreptul la portabilitatea datelor;
• Dreptul de a se opune prelucrării;
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri;
• Dreptul de a depune o plângere la Autoritate;
• Dreptul de a se adresa justiției.
Fiecare dintre aceste drepturi este susținut de proceduri adecvate în cadrul Imob Veritas SRLcare permit
ca acțiunea necesară să fie luată în termenele stabilite de Regulament.
Persoanele vizate își pot exercita o parte din drepturile de mai sus prin e-mail, adresate Societății la
vanzari@titanpark.ro. Operatorul de date poate atașa o cerere standard, cu toate că persoanele nu sunt
obligate să o folosească.
Cererile vor fi scutite de vreo taxă. Societatea va fi obligată să furnizeze răspuns în maxim o lună, iar în
anumite cazuri excepționale în cel mult două luni de la primirea cererii.
Societatea va verifica întotdeauna identitatea oricărei persoane. În vederea răspunderii la cereri și
permiterea exercitării drepturilor, Societatea va avea un cuvânt de spus cu privire la temeinicia cererii.
Societatea respectă următoarele termene pentru răspunsul la cererile persoanelor vizate:
Solicitarea de date solicitate Grafic de timp
Dreptul de a fi informat Atunci când se colectează date (dacă acestea sunt furnizate de persoana vizată)
sau în termen de o lună (dacă nu sunt furnizate de persoana vizată)
Dreptul de acces O lună
Dreptul la rectificare O lună
Dreptul de ștergere Fără întârzieri nejustificate
Dreptul de a restricționa procesarea Fără întârzieri nejustificate
Dreptul la portabilitatea datelor O lună
Dreptul de a se opune prelucrării La primirea obiecției
Drepturi legate de procesul de luare a deciziilor și profilaxie automată. Nespecificat
1.5. Temeiurile prelucrării
Există șase moduri alternative în care poate fi stabilită legalitatea unui caz specific de prelucrare a
datelor cu caracter personal în cadrul Regulamentului GDPR.
1.5.1 Consimțământul
Cu excepția cazului în care este necesar dintr-un motiv admis în Regulament, Imob Veritas SRL va obține

întotdeauna acordul explicit din partea unei persoane vizate pentru colectarea și prelucrarea datelor. În
cazul copiilor sub vârsta de 16 ani (o vârstă mai mică poate fi permisă în anumite state membre ale UE),
va fi obținut consimțământul părinților. Informații transmise despre utilizarea datelor noastre cu
caracter personal vor fi furnizate persoanelor vizate în momentul obținerii consimțământului și explicării
drepturilor acestora cu privire la datele lor, cum ar fi dreptul de retragere a consimțământului. Aceste
informații vor fi furnizate într-o formă accesibilă, scrise în limbaj clar și gratuit.
În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt obținute direct de la persoana vizată, aceste
informații vor fi furnizate persoanei vizate într-o perioadă rezonabilă de timp după obținerea datelor.
1.6. Încheierea sau executarea unui contract
În cazul în care datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt necesare pentru a încheia sau
executa un contract cu persoana vizată, nu este necesar consimțământul explicit. Acesta va fi cazul în
care contractul nu poate fi încheiat fără datele personale în cauză, de exemplu o livrare nu poate fi
efectuată fără o adresă la care să se poată livra.
1.7. Obligația legală
În cazul în care datele cu caracter personal trebuie să fie colectate și prelucrate pentru a ne conforma
legii, nu este necesar consimțământul explicit. Acest lucru poate se poate întâmpla în cazul anumitor
date referitoare la ocuparea forței de muncă și la impozitare, de exemplu.
1.8. Interesele vitale ale subiectului datelor
În cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru a proteja interesele vitale ale persoanei
vizate sau ale altei persoane fizice, atunci acesta poate fi utilizat ca temeiul legal al prelucrării. Imob
Veritas SRL va păstra dovezi rezonabile, documentate, ori de câte ori acest motiv este utilizat ca bază
legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
1.9. Activitatea desfășurată în interes public
În cazul în care Imob Veritas trebuie să îndeplinească o sarcină pe care o consideră a fi în interesul public
sau ca parte a unei obligații oficiale, atunci nu va solicita consimțământul persoanei vizate. Evaluarea
interesului public va fi documentată și pusă la dispoziție ca dovadă atunci când este necesar.
1.10. Interesul legitim
Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal specific este în interesul legitim al Imob Veritas și este
considerată că nu afectează în mod semnificativ drepturile și libertățile persoanei vizate, atunci aceasta
poate fi definită ca fiind motivul legal al prelucrării. Din nou, raționamentul din spatele acestui punct de
vedere va fi documentat. De exemplu în cazul în care Societatea prelucrează datele pentru menținerea
securității rețelei/îmbunătățirea serviciilor.
2. Persoane fizice, riscuri și responsabilități
2.1. Domeniul politicii
Prezenta politică se aplică:
• Sediilor si punctelor de lucru Imob Veritas SRL;
• Tuturor departamentelor Imob Veritas SRL;
• Întregului personal și voluntarilor Imob Veritas SRL;
• Tuturor contractanților, furnizorilor și altor persoane ce lucrează în numele Imob Veritas SRL;
Prezenta politică are aplicabilitate asupra tuturor datelor pe care Societatea le deține în legătură cu
persoanele fizice identificabile. Acestea pot cuprinde:
• Numele persoanelor fizice;
• Adresele poștale;
• Adresele de e-mail;
• Numerele de telefon;

• Apelurile inregistrate in scopuri de marketing și orice alte date referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

2.2. Riscurile

Politica ajută la protejarea Imob Veritas SRL de reale riscuri la nivel de securitate, incluzând:
• Încălcări ale confidențialității.
• Vătămarea reputației. De exemplu, Societatea ar putea să fie lezată dacă hackerii vor obține acces la
aceste date.
2.3. Responsabilități
Oricine lucrează pentru sau cu Imob Veritas își angajează răspunderea pentru a asigura colectarea,
stocarea și utilizate datelor în mod corespunzător.
Fiecare echipă care utilizează datele personale trebuie să asigure faptul că acestea sunt utilizate și
prelucrate în concordanță cu politica și principiile generale ale protecției datelor, respectând legislația în
vigoare.
3. Regulamentul general al personalului
• Singurele persoane care sunt apte să acceseze datele prezentate în această politică ar trebui să fie cele
cărora le este necesară pentru activitatea pe care o realizează.
• Datele ar trebui să nu fie transmise către toți angajații. Când este necesar accesul la informații
confidențiale, angajații pot solicita direct de la managerii lor.
• Imob Veritasva asigura trainingul aferent tuturor angajaților pentru a-i ajuta în procesul înțelegerii
responsabilității pe care o au în momentul în care utilizează datele.
• Angajații ar trebui să asigure securitatea datelor luând precauții și folosind instrucțiunile de mai jos.
• Vor trebui utilizate parole puternice.
• Datele personale nu vor fi dezvăluite către persoane neautorizate, fie din interiorul Societății sau în
afară.
• Datele ar trebui să fie revizuite și actualizate dacă există situația în care datele nu sunt concordante cu
realitatea. Dacă nu mai sunt necesare, datele vor fi șterse.
• Angajații vor cere ajutorul managerului lor dacă nu sunt siguri în legătura cu orice aspect al protecției
datelor.
4. Stocarea datelor
Aceste reguli descriu cum și unde ar trebui să fie stocate datele cu caracter personal.
Când datele sunt stocate pe hârtie, ele trebuie păstrate într-un loc sigur unde persoanele neautorizate
nu pot avea acces.
Aceste instrucțiuni se aplică, de asemenea, asupra datelor care sunt stocate în mod obișnuit în format
electronic, dar au fost printate din anumite considerente:
• Hârtiile sau fișierele ar trebui păstrate într-un loc închis sau într-un sertar închis;
• Angajații ar trebui să se asigure că hârtia sau cele printate nu sunt lăsate la îndemâna persoanelor
neautorizate ce ar putea să le vadă, ca de exemplu pe imprimantă;
• Printurile ar trebui distruse când nu mai sunt necesare.
Când datele sunt stocate în format electronic, ele trebuie să fie protejate de accesul neautorizat,
ștergerilor accidentale sau atacurilor intenționate de hacking:
• Datele ar trebui protejate prin stabilirea unor parole puternice ce sunt schimbate regulat și niciodată
împărtășite între angajați;
• Dacă datele sunt stocate pe suporturi amovibile (precum CD, DVD), acestea ar trebui păstrate în
siguranță atunci când nu sunt folosite;
• Datele ar trebui stocate numai în servere sau unități specializate și ar trebui să fie încărcate într-un
serviciu de cloud computing aprobat;
• Serverele ce conțin informații personale ar trebui plasate într-un loc sigur, departe de spațiul general
de birouri;
• Datele nu ar trebui salvate direct pe laptopuri sau alte dispozitive mobile precum tablete sau
smartphone-uri.

• Datele ar trebui să aibă un back-up. Aceste backup-uri ar trebui testate regulat.
• Toate serverele și calculatoarele ce conțin date ar trebui protejate de software de Securitate și
firewall.
5. Utilizarea datelor
Datele personale nu au nicio valoare pentru Imob Veritas SRL decât dacă aceasta le poate folosi în
activitatea sa. Folosirea daatelor personale în desfășurarea activității Societății poate genera numeroase
riscuri:
• Când se lucrează cu date personale, angajații ar trebui să asigure că ecranele calculatoarelor sunt
întotdeauna închise când le lasă nesupravegheate;
• Datele personale nu ar trebui transmise prin e-mail, având în vedere că această cale de comunicare nu
este sigură.
• Datele ar trebui criptate înainte de a fi transferate electronic. Managerul IT ar trebui să explice cum
sunt trimise datele către contactele externe autorizate.
• Datele personale nu ar trebui transferate în afara Spațiului Economic European.
• Angajații ar trebui să nu salveze datele personale în dispozitivele lor personale. Întotdeauna ar trebui
să existe acces și actualizare a copiei centrale a tuturor datelor.
6. Precizia datelor
Legislația solicită Imob Veritas să urmărească pașii în mod rezonabil pentru a asigura precizia și
actualitatea datelor.
Acuratețea datelor este foarte importantă și este necesar un efort considerabil din partea Imob Veritas
pentru a o asigura.
Este responsabilitatea tuturor angajaților care lucrează cu aceste date să urmărească pașii pentru a
asigura acuratețea și actualitatea datelor pe cât posibil.
• Datele vor fi păstrate în puține locuri. Personalul nu trebuie să creeze alte locuri adiționale deloc
necesare, ca de exemplu copii inutile;
• Personalul ar trebui să se folosească de fiecare oportunitate pentru a asigura actualizarea datelor. De
exemplu, prin confirmarea unor detalii în momentul în care clientul sună;
• Imob Veritas va depune toate diligențele necesare pentru ca subiectele datelor să poată solicita
actualizarea informațiile pe care Societatea le deține. De exemplu, inclusiv prin intermediul site-ului web
al Societății,
• Datele ar trebui actualizate când se descoperă inadvertențe. De exemplu, când un client nu mai poate
fi contactat prin intermediul unui număr de telefon, se recomandă eliminarea din baza de date a
acestuia.
7. Divulgarea datelor din alte motive
În anumite circumstanțe, legislația permite datelor personale să fie dezvăluite către organele legii fără
consimțământul persoanei subiect al datelor.
În aceste circumstanțe, Imob Veritas SRL va dezvălui datele necesare. Societatea va asigura faptul că
cererea este legitimă, căutând asistență de la consilierii juridici unde este necesar.
8. Furnizare informații
Imob Veritas SRL țintește spre a asigura faptul că persoanele vizate știu cum sunt prelucrate datele,
asigurându-se că ei înțeleg:
• Cum sunt datele lor utilizate;
• Cum își pot exercita drepturile.
În acest scop, Societatea are o Politică de confidențialitate, prin care stabilește cum sunt utilizate datele
indivizilor în cadrul acesteia.
9. Consecințe
Nerespectarea prezentei Politici de către angajații Societății sau alți colaboratori externi poate conduce
către sancțiuni disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă), rezilierea contractelor și, în

funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse
organizației ca urmare a nerespectării prezentei Politici. Când există suspiciunea unor activități ilegale
(cum ar fi, exemplificativ, sustragerea documentelor, copierea, distribuirea, transferul bazelor de date),
Societatea va denunța activitatea infracțională organelor legii pentru tragerea la răspundere penală a
făptuitorului.
Prezenta Politică va fi adusă de către conducerea Societății la cunoștința tuturor angajaților,
colaboratorilor, partenerilor de afaceri sau a altor terți.
Politica Cookie-uri
Cum folosim fisierele cookie?
Imob Veritas SRL doreste setarea cookie-urilor pe calculatorul dumneavoastra pentru a ne ajuta sa
imbunatatim experienta dvs. pe site-urile noastre.
Noua legislatie a UE ne cere sa va informam cum folosim cookie-urile. Prin acest text va explicam cum
utilizam cookie-urile.
Consideram ca este important sa va protejam confidentialitatea si sa fim deschisi asupra modului in care
utilizam datele dumneavoastra. Aceasta instiintare este pentru a va mentine informat si pentru a va
ajuta sa va bucurati de site-urile noastre.
Ce sunt cookie-urile?
Un cookie este pur si simplu un fisier text care contine bucati de date, colectate atunci cand vizitati un
site. Este proiectat pentru a ajuta site-urile sa identifice activitatea trecuta a utilizatorilor. Acest lucru
poate include actiunea de a urmari daca ati facut click pe link-uri speciale sau pagini, daca v-ati conectat
la profilul dvs., sau daca ati citit anumite pagini intr-o perioada de mai multe luni sau chiar ani.
Exista diferite tipuri de cookie-uri si fara ele site-urile nu ar putea functiona in modul in care v-ati
obisnuit sa le utilizati.
Site-urile Imob Veritas SRL utilizeaza cookie-uri speciale pentru a va oferi cea mai buna experienta
posibila si sunt utilizate doar acele cookie-uri pe care le consideram necesare si utile.
Potrivit noilor reglementari, va explicam ce tipuri de cookie-uri sunt folosite pe acest site, astfel incat sa
puteti decide daca sunteti multumit, daca doriti sa stergeti cookie-urile existente sau chiar dezactiva
folosirea cookie-urilor atunci cand vizualizati site-urile noastre.
Ce tip de cookie-uri sunt folosite pe site-urile Imob Veritas SRL?
Cookie-urile strict necesare
Acestea sunt cookie-uri esentiale care va permit sa navigati pe site-ul nostru si sa folositi caracteristicile
sale. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii despre dvs. care ar putea fi folosite pentru publicitate
sau pentru a inregistra activitatea dvs. pe internet.
Cookie-urile de performanta
Acestea colecteaza informatii despre modul in care folositi un site web, de exemplu, care sunt paginile
vizualizate cel mai des si daca intampinati mesaje de eroare. Acestea nu colecteaza informatii care va
pot identifica, toate datele fiind anonime. Cookie-urile de performanta sunt folosite doar pentru a
imbunatati modul in care functioneaza site-ul.
Cookie-uri privind functionalitatea
Acestea inregistreaza alegerile pe care le faceti (cum ar fi limba preferata) si va ofera caracteristici de
utilizare personalizate. Ele pot inregistra modificarile pe care le-ati facut pe site. Informatiile pe care le
colecteaza pot fi facute anonime. Ele se refera strict la site-urile noastre si nu pot urmari alte site-uri pe
care le vizitati.
Cookie-urile de directionare

Acestea va furnizeaza anunturi sau mesaje relevante in conformitate cu interesele dvs . Uneori cookie-
urile de directionare sunt legate de alte site-uri, cum ar fi Facebook.
Cele patru categorii de cookie-uri sunt clasificate fie ca temporare (cookie-uri de “sesiune”) sau pe
termen mai lung (“cookie-uri permanente”).
Cookie-urile de “Sesiune” inregistreaza actiunile dvs. intr-o singura sesiune de navigare. Aceasta
“sesiune” incepe atunci cand pagina este deschisa si se termina atunci cand este inchisa. Atunci cookie-
urile sunt sterse pentru totdeauna.
Cookie-urile “Permanente” sunt cele care raman pe telefonul sau computerul dvs. pentru o anumita
perioada de timp. Ele sunt activate automat atunci cand vizitati din nou un anumit site.
O alta clasificare intre cookie-uri se face in functie de sursa acestora: cookie-uri “primare” sau cookie-uri
“terte parti”. Cookie-urile “primare” sunt create de catre site-ul titanpark.ro pe care-l vizitati, iar cele
“terte parti” sunt create de catre un alt site decat cel vizitat. Site-ul titanpark.ro permite cookie-uri third-
party doar din partea site-urilor aprobate de catre companie.
Clasificare cookie-uri
Cookie-uri strict necesare
Imob Veritas SRL foloseste cookie-uri “strict necesare” pentru:
A ne asigura ca va conectati la serviciul corespunzator cand modificam modul in care functioneaza site-ul
nostru
Cookie-urile Imob Veritas SRL clasificate ca “strict necesare”, NU vor fi folosite pentru:
• Strangerea de informatii care ar putea fi utilizate pentru promovarea produselor sau serviciilor catre
dvs.
• Inregistrarea preferintelor dvs. sau a numelui de utilizator dupa ce incheiati vizita curenta.
Prin accesarea site-ului nostru va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor “strict necesare”.
Daca blocati aceste cookie-uri, nu va putem garanta securitatea sau prezice cum va evolua site-ul pentru
dvs.
Mai jos o lista de cookie-uri din categoria “strict necesare” generate de Imob Veritas SRL
Nume Cookie Tip de Cookie Data expirare cookie Categorie Tip de utilizare
PHPSESSID Cookie de „Sesiune” La inchiderea browser-ului de internet Mediu Sesiune
Cookie-uri de performanta
Imob Veritas SRL foloseste cookie-uri de “performanta” pentru:
• Furnizarea de statistici cu privire la modul in care site-ul nostru este folosit
• Imbunatatirea site-ului prin identificarea erorilor care pot aparea
Cookie-urile clasificate de “performanta” de Imob Veritas SRL NU vor fi utilizate pentru:
• Memorarea preferintelor dvs. sau a numelui de utilizator dupa incheierea vizitei curente
Unele dintre aceste cookie-uri sunt gestionate pentru noi de alte companii, dar nu le permitem acestor
companii sa foloseasca cookie-urile in alte scopuri decat cele enumerate mai sus.
Utilizand site-ul nostru va exprimati acordul privind utilizarea de cookie-uri de “performanta”. Daca le
blocati, nu putem prezice cum va evolua site-ul pentru dvs.
Mai jos o lista de cookie-uri “terte parti” clasificate drept cookie-uri de ”performanta”:
Nume Cookie Tip de Cookie Data expirare cookie Categorie Tip de utilizare
Google Analytics (Terta parte) Cookie-uri „Permanente” 2 ani Mediu Analitica
Cookie-uri de directionare
Titanpark.ro foloseste cookie-uri de targetare pentru:
• Integrarea suportului pentru Facebook
Cookie-urile clasificate de targetare de Imob Veritas SRL NU vor fi utilizate pentru:
• Memorarea informatiilor despre utilizator
• Afisarea continutului targetat

Unele dintre aceste cookie-uri sunt gestionate pentru noi de alte companii, dar nu le permitem acestor
companii sa foloseasca cookie-urile in alte scopuri decat cele enumerate mai sus.
Aveti posibilitatea sa blocati sau sa permiteti utilizarea acestor cookie-uri dar blocarea lor poate
insemna ca nu vom mai putea furniza anumite servicii. Este de asemenea posibil ca blocarea lor sa ne
impiedice sa memoram ca nu ati dorit un anumit serviciu.
Mai jos o lista de cookie-uri de targetare:
Nume Cookie Tip de Cookie Data expirare cookie Categorie Tip de utilizare
Facebook (Terta parte) Cookie-uri „Permanente” Conectare Facebook
Cookie-uri plasate de terti
Pe site-urile noastre se pot regasi cookie-uri plasate de terte parti, pe care nu le controlam. De exemplu,
cand va conectati la invitatii prin intermediul Facebook Connect, Facebook poate utiliza cookie-uri sau
alte tehnologii. Link-uri catre politica de confidentialitate, termenii si conditiile Facebook se pot gasi
aici:https://www.facebook.com/help/cookies/update.
Putem de asemenea permite unei terte parti (de exemplu Google) sa plaseze cookie-uri pe site-urile
noastre pentru a genera statistici legate de modul in care aceste site-uri sunt folosite; ocazional acest
lucru poate include efectuarea activitatilor de remarketing pentru produsele si serviciile pe care le-ati
vazut pe site-urile noastre sau ale unor terte parti. Aceasta notificare nu este valabil in cazul aplicatiilor,
tehnologiilor sau site-urilor care sunt detinute si/sau operate de terte parti (de exemplu advertiseri terti
sau servere de publicitate terte) chiar daca acestea utilizeaza tehnologiile noastre pentru a stoca si
colecta informatii. Cu toate acestea colaboram cu partile terte pentru a ne asigura ca va sunt furnizate
informatiile necesare si ca aveti posibilitatea de alegere. Este recomandat sa consultati termenii de
utilizare, politica de confidentialitate, permisiunile si notificarile relevante pentru practicile de colectare,
stocare si distributie ale respectivelor terte parti.
Stergerea Cookie-urilor
In cazul in care nu sunteti multumit cu utilizarea de cookie-uri pe acest site, le puteti sterge cu usurinta
din folderul browser-ului dumneavoastra. De asemenea puteti seta browser-ul dvs. sa blocheze cookie-
urile sau sa afiseze o notificare de avertizare inainte ca un cookie sa fie stocat pe calculatorul
dumneavoastra.
Pentru ca sunt disponibile mai multe tipuri de browsere, nu vom da instructiuni pentru toate dintre ele,
insa puteti vizita sectiunea „Totul despre cookie-uri”.
Daca utilizati Windows Explorer, acestia sunt
• Click pe ‘Windows Explorer’
• Selectati casuta ‘Search’ din bara de unelte
• Scrieti ‘cookie’ in casuta ‘Search’ din ‘Folders and Files’
• Alegeti ‘My Computer’ din meniul ‘Look In’
• Click pe ‘Search Now’
• Selectati si deschideti directoarele afisate ca si rezultat
• Selectati fisierele de tip cookie
• Click pe butonul ‘Delete’ pentru a sterge fisierele selectate Daca nu aveti Windows Explorer, faceti
click pe “Help” din meniul “Start” si cautati “cookies” pentru a gasi informatii cu privire la cautarea
fisierelor cookie.
Daca stergeti cookie-urile este posibil sa nu puteti utiliza o parte din serviciile de pe site-ul nostru sau de
pe alte site-uri.
Politica de confidentialitate
Aceasta politica („Politica de confidentialitate”) descrie practicile cu privire la datele personale pe care le
colectam prin Site, care este gazduit si operat din Romania. Aceasta politica nu guverneaza colectia de
informatii prin orice site decat acesta sau colectiile de informatii gazduite de orice sponsor, subsidiar si

companii afiliate „Companii afiliate”). Va incurajam sa cititi aceasta Politica inainte sa folositi site-ul
nostru. Folosind acest Site, sunteti de acord cu termenii si conditiile acestei Politici.
Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam nu folositi acest Site.
1. Informatia pe care Imob Veritas SRL aduna prin acest Site doua tipuri de informatie: „Date Personale”,
informatie prin care un individ poate fi identificat si „Informatie Agregata”, prin care un individ nu poate
fi identificat.
a. Informatie agregata. Cand vizitezi sau interactionezi cu Site-ul, tertele pe care titanpark.ro le-a
contractat pentru a-i oferi servicii, pot colecta informatii anonime prin trei surse: fisiere server log,
cookies si pixel tags.
i. Fisiere de pe server.
Adresa dumneavoastra IP identifica un numar care va este adresat automat computerului
dumneavoastra prin ISP (Internet Server Provider). Acest numar este identificat si logat automat in
fisierele de server ori de cate ori viziatati site-ul, impreuna cu timpul vizitei si pagina pe care o viziati.
Folosim adresa IP pentru a calcula nivelurile de utilizare ale Site-ului, pentru a diagnostica problemele cu
serverele si pentru a administra Site-ul. Putem de asemenea sa folosim adresele IP pentru a comunica
sau a bloca accesul vizitatorilor ca nu sunt de acord cu Termenii de utilizare. Colectarea adreselor IP este
o procedura standard pe Internet si este utilizata automat de multe website-uri. Imob Veritas SRL nu va
colecta datele private individualizate, de exemplu, nume, adresa, numar de telefon sau adresa de email
(acestea vor fi numite de aici inainte ‘date private’), decat in cazul in care le veti furniza prin dorinta
proprie. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va vom ruga sa nu ne trimiteti astfel de
date. Datele care au fost trimise – in cazul in care nu este specificat altfel – pot fi folosite in urmatorul
mod: stocare si procesare pentru o mai buna intelegere a nevoilor dumneavoastra si imbunatatirea
produselor si serviciilor noastre; contactarea (in cadrul promotiilor ; aceasta poate fi facuta de catre
terte parti care vor actiona conform instructiunilor noastre); inaintarea informatiilor compresate despre
utilizatorii sau vizitatorii site-ului nostru – decat exclusiv intr-o forma non – individualizata – catre terte
parti. Nu vom vinde, inchiria sau folosi in alte scopuri de marketing datele dumneavoastra private sau
cele ale unor terte persoane catre terte parti. Le cerem parintilor sa ia la cunostinta ca Imob Veritas SRL
va folosi datele private in conformitate cu aceasta politica. In orice caz, datele private care sunt trimise
voluntar de catre copii in schimbul de emailuri, in sesiuni de chat sau pe Bulletin boards etc. pot fi
folosite de catre terte parti pentru emailuri nedorite. Deci, Imob Veritas SRL sfatuieste toti parintii sa-si
instruiasca copiii in folosirea responsabila si sigura a datelor private.
Informatii Aditionale Stocate Automat
In anumite conditii, informatii tehnice non-individualizate pot fi stocate automat, de exemplu, nu prin
inregistrare, ci atunci cand ne vizitezi website-ul. Acest lucru poate fi conectat, de exemplu, cu tipul de
Internet Browser pe care il folositi, cu sistemul de operare al calculatorului si cu domeniul website-ului
de unde ati intrat pe website-ul nostru.
Cookies
Cookies sunt fisiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva.
Cookies sunt standard in schimb, folosite de majoritatea website-urilor si ajuta sa simplifice accesul
continuu la un website specific si la utilizarea lui. Cookies nu provoaca nici o dauna sistemului de
operare al computerului sau fisierelor si numai website-ul care a trimis un cookie specific poate sa
citeasca, sa modifice sau sa stearga cookie-ul. Daca nu doriti ca aceste informatii sa fie stocate prin
cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite stergerea cookies-urilor stocate,
respingerea automata a cookies sau selectia dintre acceptari si respingere
Cookies nu produc daune sistemului instalat pe calculatorul dumneavoastra sau fisierelor si doar
website-ul care a trimis acel cookie specific poate citi, modifica sau sterge acel cookie. Daca nu doriti ca
aceste informatii sa fie stocate prin intermediul cookies, majoritatea browserelor au metode simple care
permit stergerea cookies stocate, respingerea automata a cookies sau selectia intre acceptarea si

respingerea unor anumite cookies trimise catre calculatorul dumneavoastra. In orice caz, ar trebui sa
stiti ca respingerea cookies ingreuneaza si poate face chiar imposibil pentru dumneavoastra sa « folositi
» partia ale unui site.
iii. Informatii Plasate Automat pe Calculatorul dumneavoastra – Taguri Pixel
Site-ul poate folosi asa-numitele “taguri pixel”, “GIF-uri transparente” sau asemenea ajutoare (numite in
mod obisnuit “taguri pixel”) pentru a aduna date statistice de baza asupra folosirii site-ului si a citatelor
de reactii. Tagurile Pixel permit unui numar de vizitatori care au vizitat anumite pagini pe site sa fie
numarati, sa fie oferite servicii de brand si analizarea eficacitatii promotiei si a campaniilor de
publicitate. Cand sunt folosite sub forma unor mesaje pe email formatatate HTML, tagurile pixel pot
spune expeditorului daca si cand emailul a fost deschis.
Termeni si conditii
1. Prin utilizarea acestui Site, sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare.
Accesul si utilizarea acestui Site sunt supuse urmatoarelor conditii de utilizare si tuturor legilor si
regulamentelor aplicabile. Accesand si utilizand Site-ul, acceptati, fara limitari sau calificari, aceste
conditii si luati la cunostinta ca orice alte acorduri intre Dumneavoastra si Imob Veritas SRLsunt inlocuite
prin prevederile prezentelor Conditii de Utilizare. Daca nu sunteti de acord sau nu acceptati, fara limitari
sau calificari, Conditiile de Utilizare ale acestui Site, va rugam sa parasiti acest Site.
Proprietatea Continutului
Site-ul si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzind fara limitare toate textele si imaginile („Continut”) care
sunt in proprietatea si sub dreptul de autor (copyright) al Imob Veritas SRL sau al altora cu toate
drepturile rezervate cu exceptia cazului in care nu este altfel specificat. Orice Continut care consta intr-o
marca, logo, sau marca de serviciu reprezinta marca inregistrata si neinregistrata a Imob Veritas SRLsau
a altora. Este strict interzisa utilizarea oricarui Continut, cu exceptia celor prevazute in Conditiile de
Utilizare, fara permisiunea in scris a proprietarului „Continutului”. De asemenea, va informam ca Imob
Veritas SRL isi vor asigura si impune in mod hotarit recunoasterea drepturilor de proprietate intelectuala
in conformitate cu legile in vigoare, ajungind daca este cazul la actionarea celor vinovati de incalcarea
dreptului de proprietate intelectuala in judecata prin instantele penale.
Utilizarea Site-ului
Imob Veritas SRLacorda permisiunea de a utiliza Site-ul in urmatoarele conditii:
Puteti descarca Continutul, insa doar pentru folosul personal si ne-comercial si cu conditia de a va
conforma cu informatiile referitoare la dreptul de autor (copyright) si alte drepturi de proprietate
intelectuala cuprinse in Continut;
Nu aveti permisiunea sa distribuiti, sa modificati, sa copiati (cu exceptia celor mai sus mentionate), sa
transmiteti, sa expuneti, sa refolositi, sa reproduceti, sa publicati, sa autorizati, sa acordati o licenta de
folosire, sa creati lucrari derivate din, sau sa transferati, sa vindeti sau sa folositi Continutul in alt mod,
fara acordul in scris al Imob Veritas SRL;
Este interzis sa folositi Site-ul pentru a afisa sau transmite orice fel de material ce are caracter
amenintator, fals, inselator, abuziv, de hartuire, licentios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos,
instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau incuraja un
comportament ce va putea da nastere unei infractiuni, sau ar putea conduce la raspundere civila, sau ar
incalca in alt mod legea. Imob Veritas SRL va coopera cu oricare dintre autoritatile desemnate sa aplice
legea si se va conforma cu orice sentinta judecatoreasca prin care se cere sau se ordona societatii Imob
Veritas SRL sa dezvaluie identitatea oricarei persoane care ar afisa sau transmite orice fel de informatie
sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; si
Este interzis sa utilizati Site-ul in scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter
comercial.
Confidentialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail a
dumneavoastra pe care o transmiteti pe Site prin posta electronica sau prin alta modalitate vor fi
folosite in conformitate cu Politica de Confidentialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de
comunicari sau materiale pe care le transmiteti pe acest Site, precum intrebari, comentarii, sugestii sau
alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale si neprotejate de drepturi de proprietate
intelectuala determinate.
Lipsa garantiilor
INTREG CONTINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT SI VA ESTE OFERIT „CA ATARE” FARA A SE
OFERI NICI O GARANTIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESA SAU IMPLICITA.
Exonerarea de Raspundere
UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE IN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRA. IMOB VERITAS SRLSI
SOCIETATILE SALE AFILIATE, FUNCTIONARII, DIRECTORII, AGENTII SAU ORICE ALTA PARTE IMPLICATA IN
CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RASPUNZATOARE PENTRU DAUNE
DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURA, CE AR REZULTA DIN SAU IN LEGATURA CU UTILIZAREA
ACESTUI SITE SAU A CONTINUTULUI SAU. IMOB VERITAS SRL NU ISI ASUMA NICI O RESPONSABILITATE SI
NU VA FI RASPUNZATOARE PENTRU NICI O DAUNA SAU VIRUSI CARE AR PUTEA SA VA INFECTEZE
COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI IN URMA ACCESARII SAU UTILIZARII ACESTUI SITE, SAU DESCARCARII
ORICARUI MATERIAL, INFORMATII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

Link-uri pe site-urile unei terte parti
Site-ul poate contine link-uri catre alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte parti decit Imob
Veritas SRL. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veti dori aceasta. Imob
Veritas SRL nu controleaza, si nu este raspunzatoare pentru continutul si conditiile de confidentialitate
sau securitate si de functionalitatea acestor site-uri. Fara a se limita la cele mai sus mentionate, Imob
Veritas SRLisi declina in mod special orice raspundere daca aceste site-uri:
Incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terte parti;
Sunt inexacte, incomplete sau contin informatii inselatoare;
Nu au caracter comercial sau nu raspund indeplinirii unui anumit scop;
Nu ofera o securitate adecvata;
Contin virusi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
Sunt licentioase sau calomnioase.
De asemenea, Imob Veritas SRL nu autorizeaza continutul sau orice alte produse si servicii prevazute pe
astfel de site-uri. Daca intrati printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, va asumati personal
riscul, fara a exista in acest sens permisiunea Imob Veritas SRL.
Revizuiri ale acestor Conditii de Utilizare
Imob Veritas SRL poate, in orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca aceste Conditii de
Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteti obligat sa respectati oricare si toate astfel de revizuiri si de
aceea va trebui sa vizitati aceasta pagina a site-ului nostru in mod periodic pentru a lua la cunostinta
Conditiile de Utilizare actualizate.
Este interzisa utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de
amenintare, fals, inselator, abuziv, de hartuire, defaimator, vulgar, obscen, scandalos, incendiar,
pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau incuraja un comportament care ar
putea fi considerat criminal, poate da nastere responsabilitatii civile sau viola orice lege. Compania va
coopera deplin cu orice autoritati care aplica legea sau orice ordin judiciar care solicita sau ordona
Companiei sa reveleze identitatea persoanelor care posteaza sau transmit astfel de informatii sau
materiale; sunteti de acord in asa fel incat Compania, la alegerea sa, sa inceteze sau sa intrerupa
utilizarea de catre dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. In momentul suspendarii sau

incetarii respective, dumneavoastra trebuie (a) sa incetati utilizarea site-ului si (b) sa distrugeti orice
copii facute dupa orice parte a continutului sau. Nu veti considera Compania raspunzatoare pentru
daunele, costurile, raspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocatilor) si sumele pentru intelegerile
legate de orice proces, pretentie sau actiune depusa de catre un tert impotriva Companiei drept rezultat
al (a) neglijentei, proastei reprezentari, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incalcarii din partea dvs.
a Termenilor de Utilizare si a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZATI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE.

NICI COMPANIA, COMPANIA IMOB VERITAS SRL, NICI SUCURSALELE, AFILIATII, DIRECTORII SAU
MANAGERII, NICI AGENTII SAI SAU TERTII IMPLICATI IN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI
NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE,
LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONTINUTULUI INDIFERENT DACA
SE REALIZEAZA PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTA SAU ALTA MODALITATE, CHIAR
CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Legislatie aplicabila si Jurisdictie
Aceste Conditii de Utilizare si utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instantele
competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor
aparea din sau se vor referi la sau vor fi in legatura cu prevederile Conditiilor de Utilizare si/sau
Continutul site-ului sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare si/sau acest site vor fi
considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Properties

3 Camere cu Gradina / Bloc Finalizat / Parcare Inclusa /10 min metrou

 • de la 134.863€
 • + T.V.A.
 • Camere: 3
 • Băi: 2
 • Apartamente, Apartamente 3 camere

2 camere cu Gradina si Terasa|Parcare subterana|8min metrou

 • de la 87.000€
 • + T.V.A.
 • Camere: 2
 • Baie: 1
 • Apartamente, Apartamente 2 camere

Apartament 3 Camere Lux | Piscina | Spatii Verzi | Preturi Negociabile

 • de la 136.800€
 • + T.V.A.
 • Camere: 3
 • Băi: 2
 • Apartamente, Apartamente 3 camere

Apartament Cu Terasa Incalzita / 2 Camere Decomandat / Sector 3

 • de la 104.761€
 • + T.V.A.
 • Camere: 2
 • Baie: 1
 • Apartamente, Apartamente 2 camere

Proiect Exclusivist nZEB / Apartament 4 Camere / Panouri Fotovoltaice

 • de la 164.900€
 • + T.V.A.
 • Camere: 4
 • Băi: 2
 • Apartamente, Apartamente 4 camere

Compare listings

Comparaţie